Vilkår

Personvernerklæring og 'Avtale om bruk av Nøgd' for Semje Software AS

TEST: Nedenfor er både vår personvernerklæring og 'Avtale om bruk av Nøgd' beskrevet. Vennligst les gjennom hele. Når du huker av for 'Jeg er enig i sluttbrukeravtalen' godkjennes begge avtalene. Endelig 'Avtale om bruk av Nøgd' sendes også per epost utfylt med virksomhetens navn og organisasjonsnummer.

Personvernerklæring

1            Innledning

Semje Software AS ("vi") er opptatt av at du som kunde skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til personvern. 

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar levende enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, historikk eller informasjon om interesser og preferanser. Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven og personvernforordningen. Vi, som behandlingsansvarlig, og med det den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

2. Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:

Semje Software AS

Pb 96

2261 Kirkenær

Organisasjonsnummer: 923 625 011 
E-post adresse: post@semjesoftware.no
Telefon 62 94 90 00

3. Hva slags informasjon er det vi samler inn?

Når kunder registreres hos Semje Software AS, bestiller og bruker en tjenste eller produkt eller besøker vår hjemmeside, kan vi be om informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger for firmaet og dets ansatte:

·        Opplysninger om deg: Informasjon du oppgir om firmaet og dets ansatte i forbindelse med vårt arbeid med saken, eller som fremkommer fra de saksopplysningene som tilflyter oss. Dette kan være f eks personnummer, navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. 

·        Betalingsinformasjon: Informasjon vi får dersom du betaler en faktura fra oss eller på annen måte overlater informasjon om egne kontonummer. 

·        Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med oss, som e-poster sendt mellom oss. 

·        Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon vi får når du bruker vår nettside, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC) og IP-adressen din, brukeradferd, språk mm.

·        Opplysninger fra partnere: Informasjon vi måtte få fra våre samarbeidspartnere, under behandlingen av saken din.

·        Automatiske data: data innhentet via systembruk eller via vår kundeservice.

Når kunden samtykker til at vi behandler personopplysninger godkjenner kunden også at vi kan registrere andre opplysninger som ved tidligere anledning har blitt gitt oss. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere kundens registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon. 

4. Behandlingsgrunnlag – samtykke

Vår behandling av dine personopplysninger kan basere seg på ett eller flere av de følgende  grunnlagene: i) ditt samtykke; ii) oppfyllelse av avtale med deg ; iii) oppfyllelse av en rettslig forpliktelse; iv) vern om dine vitale interesser; v) utføre en oppgave i allmennhetens interesse; eller vi) for formål knyttet til en berettiget interesse.

Vi tar utgangspunkt i at kunden kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle personopplysninger. Trekkes samtykket, vil vi fjerne opplysningene vi har om kunden og dens ansatte.

Semje Software AS forutsetter at der en kunderelasjon tegnes mellom Semje Software AS og et firma, så tilligger det firmaets ledelse å informere firmaets ansatte om nærværende personvernerklæring. Semje Software AS kan etter dette ikke holdes ansvarlig for at ansatte eller andre, hvis personopplysninger tilflyter oss i medhold av avtalen med firmaet, ikke er kjent med hvordan deres personopplysniner behandles som en følge av avtalen mellom Semje Software AS og firmaet som kunde.

Om kunden ikke ønsker å motta informasjon eller markedsføring fra Semje Software kan det gis beskjed om dette ved å sende en epost på post@semje.com eller ringe på telefon 62 94 90 00.

5. Formålet med behandlingen av personopplysningene

Vi bruker personopplysninger til følgende formål:

·        Levere produkter/tjenester: Vi behandler personopplysninger for å yte og levere produkter/tjenester. For eksempel behandles opplysninger i forbindelse med bruk av NØGD eller vårt fora via www.semje.com. Vi bruker også data for å kunne gi  en best mulig brukeropplevelse blant annet gjennom automatiske pålogging og tilpasning av innholdsvisning til skjerm.

·        Utvikling og analyse: Vi behandler personopplysninger for å forstå behovene til våre kunder og for å forbedre og videreutvikle våre tjenester.

·        Salg og markedsføring: Vi bruker både anonymiserte data og personopplysninger for markedsføringsformål i samsvar med gjeldende lovgivning. Disse aktivitetene inkluderer markedsføring av produkter og tjenester, herunder til å lage målgrupper, tilpasse markedsføringen til behov vi ser og til å sende ut nyhetsbrev og annen informasjon.

·        Informasjonssikkerhet og misbruk av tjenester: Vi vil kunne behandle person- og trafikkopplysninger for å sørge for god sikkerhet i alle våre tjenester. Vi vil også kunne behandle personopplysninger for å avdekke eller forhindre ulike typer bedrageri og misbruk.

·        Overholdelse lovpålagte krav: Vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre lovfestede plikter, f. eks. i tilknytning til regnskapsførsel og for å fremlegge opplysninger for kompetent myndighet når dette er pålagt oss i henhold til norsk lovgivning.

·        Andre formål du har samtykket til: Vi vil kunne behandle dine personopplysninger for ethvert annet formål som du spesifikt har gitt oss et samtykke til.

6. Samtykke til e-postkorrespondanse, direkte markedsføring og videre kontakt

Når du som kunde samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykkes det til at personopplysninger behandles i henhold til denne personvernerklæringen, at Semje Software AS kan sende kunden direkte markedsføring via e-post om våre produkter, evt kontakte deg via e-post eller telefon, samt utsendelse av nyhetsbrev via e-post du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte.

7. Hvor lenge lagres opplysningene?

Vi lagrer personopplysninger bare så lenge det er nødvendig for formålene de ble samlet inn for.

Har kunden en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene i inntil to år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene. En aktiv dialog defineres som interaksjon med Semje Software AS eller representanter for oss de siste to årene via telefon, ved å besvare e-post, lastet ned materiale på nettsiden eller registrert deg via et skjema.

Har kunden samtykket til behandling av personopplysninger i forbindelse med samtykke til regelmessig mottak av e-poster, fortsetter vi å behandle personopplysningene til kundeforholdet avsluttes. Deretter lagrer vi personopplysningene i to år før vi sletter informasjonen.

I det tilfellet du er ansatt i en virksomhet som er kunde hos oss, behandler vi dine opplysninger innenfor rammen for kundebehandling. For aktive kunderelasjoner behandler vi dine opplysninger inntil (1) du avslutter din stilling i virksomheten, eller at (2) virksomheten ikke lenger har en aktiv kunderelasjon med oss. Når en kunderelasjon avsluttes, går vilkårene for lagring og behandling av opplysninger over til de samme vilkårene som er beskrevet i de foregående avsnittene. Avslutter du din ansettelse i virksomheten, er du selv ansvarlig for å gi oss beskjed slik at vi kan slette dine opplysninger.

8. Hvem kan informasjonen deles med?

Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for autorisert personell hos Semje Software AS, som signerer avtale om taushet og konfidensialitet ved ansettelse.

Dersom personopplysninger må deles med tredjepart som f eks utviklere av Semje Software AS sine systemer, vil samme krav om taushet og konfidensialitet gjøres gjeldende gjennom særskilt databehandleravtale.

9. Hvor oppbevares opplysningene?

Opplysningene oppbevares av Semje Software AS i kundesystemet vårt som lagres i servere i Norden. Vi har databehandleravtale med Webhuset.no, Domeneshop.no, Tripletex, Ny Media AS og Lindbak IT AS som så igjen har avtale med sine underleverandører.

10. Kundens rettigheter ad innsyn, sletting og eventuelt flytting

Kunden har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om kunden og dens ansatte. Kunden kan kreve at vi retter opp feilaktige opplysninger eller sletter personinformasjon.

Ønsker du som kunde å trekke tilbake samtykke, kreve oversikt over opplysninger, rettelse/sletting, eller flytting av informasjon, ber vi om å bli kontaktet på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon.

Hvis du som kunde mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven eller personvernforordningen, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

11. Andre formål

Dersom vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for, inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er, og gi deler av informasjonen overnfor på nytt.

12. Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på brukerens datamaskin når en nettside lastes ned.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene,

Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider.

13. E-post og telefon

Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet  Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet.

Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør kunden oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

14. Endringer i avtalen

Semje Software AS vil kunne endre innholdet i nærværende avtale. Den oppdaterte og til enhver til gjeldende versjonen, vil være tilgjengelig på våre nettsider, og eksisterende kunder vil varsles direkte ved vesentlige endringer.

 

Avtale om bruk av Nøgd

 

 

 

er inngått mellom Semje Software AS (“Lisensgiver”), org nr. 923625011 og XXX (“Lisenstaker”), org nr. [ ]

 

 

 

 

Sted:___________________       Dato: Dagens dato

 

 

 

 

 

For Semje Software AS                                            For [XXX] AS

 

 

_______________________________         _________________________________

 

  

BILAG 1

 

Beskrivelse av Nøgd

BILAG 2

 

Vederlag og betalingsbetingelser

Generelle bestemmelser

Denne lisens- og abonnementsavtalen ("Avtalen") er inngått mellom partene Semje Software AS og [XXX], heretter benevnt henholdsvis "Lisensgiver" og "Lisenstaker".

 Avtalen gjelder fra godkjenning av avtalen og i avtalt tidsperiode.

Avtalen gir Lisenstaker tilgang til SaaS (Software-as-a-Service) tjenesten Nøgd, heretter benevnt ”Tjenesten”, som er beskrevet i Bilag 1.

 

Avtalen omfatter:

 

?       Tilgang til Tjenesten og on-line brukerveiledning i avtalt tidsperiode, herunder rett til å bestille og generere et fritt antall Rapporter til stykkpris

?       Kontinuerlig vedlikehold og standard oppgraderinger av Tjenesten

?       1 samtidig bruker (eventuelt bestilt antall brukere utover 1)

?       Ett introduksjonskurs for inntil 3 personer (eventuelt bestilt antall personer utover 3)

Lisenstaker kan ikke på noe vis gi andre tilgang til Tjenesten. Lisensgiver vil ikke utøve noen kontroll over Lisenstakers bruk av Tjenesten med unntak av log-in/adgangskontroll og ordinære forholdsmessige sikkerhetstiltak.

 

Vederlag for Tjenesten

Vederlaget for løpende bruksrett til Tjenesten og tillegg mv. er beskrevet i Bilag 2 til Avtalen.

Avtalens dokumenter og rangordning

Avtalen består av denne bruksavtalen med de bilag som fremstår på forsiden. Ved motstrid skal bruksavtalen gå foran bilagene. Bilagene har prioritet i den rekkefølge de er listet.

Avtalens løpetid

Avtalen løper fra Avtaledato og inntil den sies opp av Lisenstaker eller Lisensgiver i henhold til punktet om “Oppsigelse”.

Oppsigelse

Avtalen kan sies opp med 3 måneders skriftlig varsel, regnet fra utgangen av den måned oppsigelse ble gitt. Lisensgiver kan ikke si opp forhåndsbetalt periode med mindre forhåndsbetalt beløp refunderes. Lisenstakers oppsigelse gir ikke rett til refusjon.

Vedlikehold og videreutvikling av Tjenesten

Lisensgiver vil vedlikeholde Tjenesten.

Ved eventuell videreutvikling innenfor Tjenestens kjernefunksjonalitet beskrevet i Bilag 1, vil Lisenstaker få tilgang uten ytterligere vederlag enn det som er avtalt i Bilag 2. Dersom videreutviklingen innebærer utvidet funksjonalitet eller er verdiøkende, kan den faste prisen økes ifm med at dette implementeres med 14 dagers varsel. Hvis Lisenstager ikke godtar ny pris kan Avtalen sies opp med virkning fra tidspunktet for prisjusteringen. Slik økning kan ikke implementeres før forhåndsbetalte perioder er utløpt.

Lisensgiver vil kunne utvikle nye moduler med nytt innhold og eller ny funksjonalitet. Slike nye moduler prises separat og må bestilles separat.

Tilgang til Tjenesten tilbys via Internett, og Lisensgiver kan derfor ikke gi en ende til ende garanti for tilgang til Tjenesten.

For å fremme et levende og aktivt miljø blant brukere av Tjenesten vil det bli opprettet et brukerforum hvor alle Lisenstakere og Lisensgiver kan møtes virtuelt for å chatte om faglige og praktiske spørsmål generelt og knyttet til Tjenestens innhold. Forumet er inntil videre ikke betalbart og tilbys etter Lisensgivers valg og beslutning.

Eiendoms – og disposisjonsrett med mer

Tjenesten med alt innhold herunder tekster og metoder, programvare, varemerke mv tilhører Lisensgiver. Lisenstaker bekrefter og innestår for enhver tid for at all bruk av Tjenesten skjer som reell bruker av Tjenesten og ikke i forbindelse med planlagt eller pågående direkte eller indirekte konkurrerende virksomhet, etterlikning eller annen ikke bruker-relatert aktivitet.

Denne avtalen endrer ikke de opphavs-, disposisjons- eller eiendomsrettighetene partene hadde før Avtalen, og som de beholder under gjennomføringen av Avtalen.

Reklamasjon

Den som vil påberope seg at Avtalen er misligholdt må innen rimelig tid reklamere skriftlig etter at vedkommende fikk eller burde fått kjennskap til misligholdet.

Mangler

Lisensgiver garanterer ikke at Tjenesten er uten avbrudd eller feil, den tilbys "som den er". Ved mangelfulle Tjenester som likefult ikke er i samsvar med Avtalen skal Lisensgiver, prinsipalt, uten ugrunnet opphold gjøre det som er nødvendig for å sikre oppfyllelse av Avtalens krav, jfr. bilag 1.

Lisenstaker har krav på forholdsmessig prisavslag dersom det ikke innen rimelig tid, tross gjentatte forsøk, fortsatt ikke har lykkes Lisensgiver å avhjelpe ett og samme forhold.

Erstatning i henhold til punktet "Erstatning" for feil og mangler ved Tjenesten, kan kun kreves dersom Lisensgiver ikke yter avhjelp etter dette punkt.  

Rettsmangler med mer

Hver av partene har risikoen og ansvaret for at deres handlinger og ytelser ikke krenker tredjeparters opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter. Hvis ytelsen medfører slik krenkelse, foreligger en rettsmangel.

Hvis en tredjepart gjør gjeldende en relevant rettsmangel mot en av partene skal den andre parten informeres snarest mulig. Den ansvarlige parten skal for egen regning håndtere og avhjelpe kravet. Den andre parten skal i rimelig utstrekning bistå parten med dette.

Lisenstakers mislighold

Ved betalingsmislighold kan Lisensgiver etter fritt valg stoppe enhver ytelse til Lisenstaker, inntil riktig betaling foreligger, inklusive forsinkelsesrenter. Lisenstakers betalingsforpliktelsen er ikke berørt at dette.

Det foreligger mislighold fra Lisenstakers side, dersom Semje Software AS ikke får oppfylt sine forpliktelser etter Avtalen, og dette skyldes Lisenstaker eller forhold Lisenstaker har risikoen for, eller dersom Lisenstaker for øvrig ikke oppfyller sine forpliktelser etter Avtalen.

Ethvert brudd på bestemmelsene over under "Eiendoms – og disposisjonsrett" over utgjør et vesentlig mislighold.

Heving

Dersom en part vesentlig misligholder sine forpliktelser, kan den annen part, etter å ha gitt skriftlig varsel og rimelig tid til å helt eller delvis å avhjelpe forholdet, heve Avtalen med øyeblikkelig virkning dersom det vesentlige misligholdet vedvarer.

Dersom en part stanser sine betalinger, dersom det åpnes konkurs eller forhandling om tvangsakkord hos parten, eller dersom partens økonomiske forhold for øvrig viser seg å være slik at parten må antas å være ute av stand til å oppfylle Avtalen, kan den annen part heve Avtalen med øyeblikkelig virkning.

Erstatning

Ved mislighold av Avtalen som ikke er avhjulpet i henhold til punktet Mangler ovenfor kan den part som rammes heve Avtalen og kreve erstatning for dokumentert adekvat og påregnelig økonomisk tap med følgende begrensninger:

       I.          Indirekte tap dekkes ikke, jfr definisjonen i kjøpsloven §67 andre ledd.

     II.          Erstatningskrav kan ikke enkeltvis eller samlet noe år overstige et beløp som tilsvarer vederlaget som er avtalt betalt for det samme året.

Ovenstående ansvarsbegrensninger gjelder ikke ved brudd på "Eiendoms – og disposisjonsrett" over, grov uaktsomhet eller utvist forsett.

Andre erstatningskrav enn det som følger av denne bestemmelsen kan ikke fremmes mellom partene såfremt ikke det følger spesifikt av andre bestemmelser i Avtalen.

Konfidensialitet

Informasjon som Partene blir kjent med i forbindelse med gjennomføringen av Avtalen og som etter en forsiktig vurdering bør anses som konfidensiell, skal ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten skriftlig samtykke fra den annen Part. Partene skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i eller kan bli kjent med konfidensiell informasjon. Taushetsplikten gjelder også for partenes ansatte og andre som handler på partenes vegne i forbindelse med gjennomføringen av Avtalen.

Force Majeure

Dersom Avtalens gjennomføring i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor Partenes kontroll, suspenderes Partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer.

Konflikter

Partenes rettigheter og plikter etter denne Avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen av, rettsvirkningen av eller andre forhold vedrørende denne Avtalen, skal tvisten først søkes løst gjennom forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene kreve saken avgjort ved de ordinære domstoler. Lisensgivers hjemting er verneting.

Partene kan alternativt avtale at tvisten blir avgjort med endelig virkning ved voldgift.

 

Bilag 1  beskrivelse av NØGD

 

NØGD er et dynamisk ikt system som gir brukere muligheten til å etablere en digitalt støttet kon?ikthåndteringsprosess i møte med kon?ikter i organisasjoner. NØGD er således et analyse- og veiledningsverktøy for organisasjoner, som:

 

       i.          Effektivserer innsamling av data om kon?ikten

      ii.          Analyserer kon?ikten mer helhetlig, som grunnlag for organisasjonslæring

     iii.          Anbefaler råd om beste metode og videre prosess basert på forskning, praktisk ekspertise og systematiske erfarignger fra andre virksomheter.

    iv.          Monitorerer effekter av tiltakene for å muliggjøre positiv utvikling i tiltaksfasen

 

Bruk av tjenesten Nøgd krever at Lisenstaker etablerer en virksomhetskonto og hvor ansatte hos Lisenstaker etablerer sine bruker kontoer for bruk av systemet Nøgd.

Lisenstaker og deres brukere tillates deretter å gi egen beskrivelse og analyse besvarelse gjennom standardiserte spørsmål i Nøgd. Når bruker fyller ut spørreundersøkelsen, tillates ubegrenset brukstid på saken uten ytterligere påløpte kostander for virksomheten. Saken kan også gjenåpnes på et senere tidspunkt, og holdes i prosess ved å trykke «Lagre & Lukk».

Når Lisenstakers bruker(e) trykker ‘Bestill rapport’ så vil dette danne grunnlaget for bestilt rapport i henhold til gjeldende bruksavtale og prisliste. Bruker vil få en påminnelse om bestillingen før det trykkes ‘Ok’ for godkjenn som registreres som kjøp av rapport. Bruker(e) kan trykke ‘avbryt’ eller ‘cancel’ for å angre ‘Bestill rapport’. Når en rapport bestilles, kan ikke bruker lenger gjøre nye endringer på samme sak.

Bilag 2  priser og betalingsvilkår

Gjeldende prisliste pr. 01.08.21

PRODUKT

NØGD ÅRSABONNEMENT

Pris

Dette abonnementet gjør virksomheten bedre forberedt på konflikter som kan oppstå. Ledere / ansvarlige med tilgang til NØGD får refleksjonsstøtte og prosessveiledning i sakene inkludert. Abonnement gir ønsket oversikt over alle saker virksomheten har startet eller avsluttet i systemet.

 

Kr 14 900,- (inkludert 1 bruker)

Ekstra bruker

kr 1 590,- per ekstra bruker

Funksjonalitet

 

Digital refleksjonsstøtte og prosessveiledning

Tips - hva er lurt å tenke på

Oversikt over fremdrift i alle pågående og avsluttede saker

4 valgfrie leder eller ansatt profiler: få ansattes eller leders oppfatning av konflikten og arbeidsmiljøet

Få tilbakemelding på interne rutiner knyttet til konflikthåndtering

Support bistand i sak innen 24 timer

Ved behov

 

Forum - tilgang på materiell og mulighet for drøfting av saker (kommer)

Kr 0,-

Leder profil - få leders analyse av konfliktintensitet og arbeidsmiljøet

Kr 5 990,-

Forhåndskjøp 10 profiler a kr 4 990,- per stykk *

Medarbeiderprofil - få ansattes oppfatning av konflikten og arbeidsmiljøet

Kr 2 990,-

Forhåndskjøp 10 profiler a kr 1 990,- per stykk *

Duo profil - få en sammenlikning og analyse av leders og de ansattes profiler i en rapport

Kr 8 990,-

Forhåndskjøp 10 profiler a kr 7 490,- per stykk *

Helhetlig konfliktanalyse - motta en grundig og omfattende rapport med analyse av konflikten, med anbefaling for den videre prosess i arbeidsmiljøet m.m.

Kr 14 900,- **

Rapporten danner dokumentasjonsgrunnlag for arbeidet med konflikten. Inkluderer leders analyse + to medarbeidere***.

* må benyttes innen en 12 måneders periode
** prisen inkluderer 2 timers analysebistand (gjennomsnittlig tid brukt ved analyse)
*** ekstra invitasjon, per bruker 1 990,-

Alle priser justeres årlig, normalt per 1.1 hvert år.

Alle priser er eks. mva.

Forfall etter 14 dager etter bestilling.

Abonnement er eks. mva. Rapporter er fritatt mva.